ANBI

Stichting Literaire Activiteiten Groningen is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hieronder vindt u alle relevante informatie.

Naam:
Stichting Literaire Activiteiten Groningen (SLAG)

RSIN:
820532691

Postadres:
Viaductstraat 3-13, 9725 BG Groningen

Contact:
E-mail:

Doelstelling:
Het verankeren van de positie van Groningen als literaire stad. Dat wil zeggen: ingang bieden aan Gronings literair talent; het verbreden van het aanbod in Groningen van vernieuwende literaire producties; het vergroten van de bekendheid van de Groningse letteren door middel van uitwisselingen met andere culturele instellingen; het stimuleren van kruisbestuiving tussen literatuur en andere kunststromingen.

Beloningsbeleid:
Bestuursleden van de stichting voeren hun taken onbezoldigd uit. Gemaakte onkosten in het kader van de uitoefening van werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden vergoed. De directeur is in vaste loondienst. Twee medewerkers hebben een tijdelijk dienstverband. Programma-makers en andere betrokkenen werken als zelfstandige opdrachtnemers. Er worden geen overeenkomsten aangegaan met beloningen hoger dan de norm Wet Normering Topinkomens.

Stichting Literaire Activiteiten Groningen wordt bestuurd volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance; waar van de Code wordt afgeweken, wordt dit toegelicht. De financiële administratie (boekhouding, banktransacties, opstellen jaarrekening en begroting) van SLAG is uitbesteed aan Biblionet Groningen.

Donaties aan Stichting Literaire Activiteiten Groningen
Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
Stichting Literaire Activiteiten Groningen is voor haar activiteiten sterk afhankelijk van bijdragen van sponsors en donateurs. Wilt u SLAG ondersteunen met een gift, neem dan contact op met Rolien Scheffer ().

Jaarstukken (downloads):

Beleidsplan 2017-2020 SLAG v20160131 DEF

2017
SLAG Jaarverslag 2017 DEF drukversie
SLAG jaarrekening 2017 DEF met controleverklaring (openbaar)

2016
SLAG Jaarverslag 2016 DEF (online)
SLAG jaarrekening 2016 DEF

2015
Jaarverslag 2015 SLAG – DEF
SLAG jaarrekening 2015 DEF

2014
Jaarverslag 2014 SLAG DEF
SLAG jaarrekening 2014 DEF

Reageren is niet mogelijk